LudvikaHem
StoraBrunnsvik

2020-03-18 09:18

Försäljning av fastigheter

LudvikaHem avser att under 2020 sälja tre fastigheter innehållande 147 lägenheter samt ett antal lokaler belägna i Ludvika tätort.

Då Ludvika kommun har en ambition om en ökad folkmängd de kommande åren och LudvikaHem en låg vakansgrad med en bostadskö på cirka 1500 personer (januari 2020) finns ett behov av att tillskapa fler bostäder Ludvika.

Enligt bolagsordning och ägardirektiv ska LudvikaHem vara en aktiv fastighetsägare som främjar bostadsförsörjningen och därmed nyproduktion. Bolagets totala investerings- och renoveringsbehov de kommande åren är stora och därför behöver kapital frigöras för att bidra till finansieringen av nyproduktion samt större investeringar i befintligt bestånd.

– I takt med kommunens utveckling kommer behovet av bostäder öka. Det är därför viktigt att vi lägger grunden för ett fortsatt bostadsbyggande och frigör kapital både för nyproduktion och investeringar i det befintliga beståndet. Försäljningen bidrar till att det blir fler aktörer som tillsammans med oss utvecklar kommunen, vilket är positivt, säger Vd Ulf Rosenqvist.

 

FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN

Fastigheter som planeras att säljas är Heimdal 4 (Engelbrekt galleria), Älgkon 20 (Magnetbacken 3) samt Pluto 9, totalt 147 lägenheter vilket motsvarar cirka 4 % av LudvikaHems totala lägenhetsbestånd. Svefa är LudvikaHems rådgivare under försäljningsprocessen.

Styrelsen för LudvikaHem AB beslutade på styrelsemötet 2019-11-20 att gå vidare med förslaget om försäljning av ovanstående fastigheter. Innan försäljning kan genomföras ska kommunstyrelse och kommunfullmäktige ta ställning till affären och därefter tar LudvikaHems styrelse och slutligen bolagsstämman beslut i frågan.

Fortsatt information om processen kommer att ske i form av brev till berörda hyresgäster, information på ludvikahem.se samt pressmeddelanden. Då den nya fastighetsägaren tillträder bjuds hyresgästerna in till ett informationsmöte med möjlighet att ställa frågor till både LudvikaHem och den nya fastighetsägaren.
Den nya fastighetsägaren kan komma att tillträda fastigheterna under sommaren/hösten 2020.


FAKTA

LudvikaHem AB, som ett allmännyttigt bostadsbolag helägt av Ludvika kommun, är den dominerade fastighetsägaren av hyresrätter i Ludvika. Även efter försäljningen kommer LudvikaHem AB vara den största aktören på marknaden. Urvalet av fastigheter som avyttras baseras på såväl finansiella- som förvaltningskriterier. LudvikaHem AB ser positivt på fler fastighetsägare som förvaltar och utvecklar hyresfastigheter i kommunen.

Hyressättningen i Sverige vilar på samma principer oavsett om det är en privat aktör eller allmännyttan - hyresförhandlingslagen. Hyrorna kan tack vare detta ej höjas utan förhandling med antingen Hyresgästföreningen eller annan motpart. Besittningsskyddet för hyresgäster är starkt och innebär att hyresförhållandet alltid förlängs, även vid försäljning av en fastighet.

LudvikaHems ambition är att sälja till långsiktiga och seriösa aktörer med goda referenser. Detta innebär bland annat att arbeta aktivt med sociala åtgärder, energi- och miljöinsatser samt ha en lokal serviceorganisation och ett gott underhåll.

Kontaktperson:
Ulf Rosenqvist, vd, LudvikaHem AB
ulf.rosenqvist@ludvikahem.se
0240-869 10

Just nu har vi 0.0 lediga lägenheter

Aktuellt

LudvikaHem

KONTAKT

LudvikaHem AB
Box 13, 771 21 Ludvika

Telefon: 0240-869 00
E-Post: info.fastighetsbolagen@ludvika.se


Jour/upplåsning: 0240-842 01
Bobutiken: 0240-869 00

Besöksadress

Bobutiken
Köpmansgatan 2
771 32 Ludvika