LudvikaHem
StoraBrunnsvik

Ägardirektiv

I ägardirektivet beskriver Ludvika kommun syftet med bolaget

I Ludvika kommuns strävan att skapa goda förutsättningar för framtidens boende utgör LudvikaHem ett viktigtverktyg och en viktig resurs. Företaget skall på affärsmässiga villkor medverka till att dels skapa balans mellanutbud och efterfrågan på den lokala bostadsmarknaden dels utveckla boendet i kommunen.Bostaden är en av grundbultarna i ett modernt välfärdssamhälle. Kommunens ansvar för bostadsförsörjningen är lättare att ta om man har tillgång till ett sådant instrument som ett kommunalt bostadsbolag utgör. En felaktigbostadspolitik som leder till alienation, social oro och segregation drabbar kommunen direkt.Kommunen har intressen i och behov av de verksamheter som bedrivs i LudvikaHem. Dessa intressen ochbehov kan tillgodoses på olika sätt. Antingen genom avtal med utförare eller ägande av bolag eller genom egenverksamhet i förvaltningsform. I valet mellan kommunal förvaltning och kommunalt bolag överväger fördelarnaför kommunalt bolag.

Ägardirektivet kan sammanfattas i följande punkter:

Bolagets verksamhet ska utifrån långsiktiga och affärsmässiga principer, i förvaltning och utvecklingav bostäder och bostadsområden, medverka till att trygga bostadsförsörjningen i kommunen.

Bolaget ska vara en aktiv aktör på bostadsmarknaden och därigenom medverka till att utveckla Ludvikasom attraktiv kommun.

Bolaget ska utöva sin verksamhet i överensstämmelse med kommunens mål

Bolaget ska erbjuda en yttre och inre miljö som kan tilltala dagens bostadssökande. Möjligheten tillsamvaro i grannskapet – ute och inne. Nära till en bra fritid tillsammans med andra.

Bostadsutbud
Bolaget ska:
• Erbjuda goda, sunda och prisvärda bostäder.
• Vara kundorienterat.
• Erbjuda ett varierat utbud av bostäder samt lokaler.
• Utveckla fastighetsbeståndet.
• Vara en aktiv fastighetsägare.

Socialt och demokratiskt ansvar
Bolaget ska:
• Medverka till att en god service finns och förutsättningar för social gemenskap skapas.
• Ha en väl avvägd sammansättning av bostäder så att även socioekonomiskt svagare grupper kanberedas bostad.
• Ta ansvar för att det finns bostäder anpassade till särskilda behov.
• Skapa och utveckla förutsättningar för de boendes inflytande och delaktighet i bolagetsverksamhetsutveckling. 

Miljö och kvalité
Bolaget ska:
• Agera vägledande och utgöra ett föredöme i miljö- och kvalitetsfrågor.
• Bedriva sin verksamhet utifrån en ekologisk grundsyn, innebärande bl a att vid produktion av bostädervälja råvaror och tillverkningssätt som belastar miljön minimalt sett över produktens hela livscykel.
• Så långt det är ekonomiskt, tekniskt och miljömässigt rimligt ansluta sina fastigheter tillfjärrvärmenätet. 

Ekonomi
Bolaget ska:
• Utarbeta ett program för att minska antalet tomma lägenheter
• Ge en förräntning på eget kapital som ger en förbättrad soliditet.
• Arbeta för att behovet av kommunal borgen på sikt ska minska.
• Aktivt verka för att sänka vakansgraden, målet är en maximal vakansgrad
på 3 %.     

Just nu har vi 0.0 lediga lägenheter

Aktuellt

LudvikaHem

KONTAKT

LudvikaHem AB
Box 13, 771 21 Ludvika

Telefon: 0240-869 00
E-Post: info.fastighetsbolagen@ludvika.se


Jour/upplåsning: 0240-842 01
Bobutiken: 0240-869 00

Besöksadress

Bobutiken
Köpmansgatan 2
771 32 Ludvika