Google Translate

Translate the page to English. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Om koncernen

Bolagsstyrning

Ludvika Kommunfastigheter AB är 100 % ägare av LudvikaHem AB, Stora Brunnsvik AB och komplementär för Tryggheten i Ludvika KB. Ludvika kommunfastigheter bildar tillsammans med sina tre dotterbolag en fastighetskoncern och bolagen i fastighetskoncernen är helägda av Ludvika kommun Stadshus AB viket i sin tur ägs av Ludvika Kommun.

LudvikaHem ska i sin verksamhet förvärva, äga, bebygga, förvalta, förädla och försälja fastigheter och tomträtter med bostadslägenheter och därtill hörande kollektiva anordningar samt även lokaler (i de fall lokalerna utgör en mindre del av dessa fastigheter) inom Ludvika kommun. Verksamheten ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip främja bostadsförsörjningen i Ludvika kommun och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer.

Bolagens verksamhet och förhållande till kommunen regleras, förutom genom lag och författning, genom bolagsordning och ägardirektiv. Ägardirektiven antas av kommunfullmäktige och bekräftas på bolagens årsstämmor. Kommunstyrelsen utövar kommunens ledningsfunktion över bolagen i de avseenden som anges i kommunstyrelsens reglemente. Ägaren utser och tillsätter styrelserna i bolagen. Detta sker på mandatperioder om fyra år.

Styrelsemöten hålls månadsvis. Därutöver genomförs bolagsstämma i december och årsstämma i maj. Vid stämmorna samt under höstens budgetprocess och vårens bokslutsarbete träffar bolagets ledning ägaren för rapportering och återkoppling kring mål och uppföljning av bolagens verksamhet.

Som ingående dokument i processen för bolagsstyrning finns även Styrelsens arbetsordning, Vd-instruktion, Intern styrning och kontroll samt Riktlinjer för värdegrund.

Styrelseledamöter

Från och med årsstämman 2022-05-31
Ingvar Henriksson (s), ordförande
Anders Hellstrand (m), vice ordförande
Leif Carlzon (m) t.o.m. 2022-11-30
Hans-Göran Persson (m) fr.o.m. 2023-01-26
Conny Bringås (v)
Sören Grandelius (s)
Ulrika Berglund (s)
Alexander Trygg (sd)

Revisorer

KPMG, vald av bolagsstämman

Lekmannarevisor, ordinarie
Bengt Andersson, vald av Ludvika kommun

Lekmannarevisor suppleant
Inez Knudsen, vald av Ludvika kommun

Koncernens ledningsgrupp

Koncernens ledningsgrupp består, utöver verkställande direktör, av chefer för respektive avdelning samt verksamhetsutvecklare. Ledningsgruppen sammanträder två gånger per månad för att följa upp verksamheten, diskutera koncernövergripande frågor samt ta fram förslag till strategier, affärsplan och budget som verkställande direktören förelägger styrelsen för beslut.

Ledningsgrupp
Ulf Rosenqvist, vd
Eva-Lena Gunningberg, marknadschef
Ulf Adolfsson, byggchef
Jan Forsberg, driftchef
Anna Håkansson, ekonomichef
Susanne Modin, verksamhetsutvecklare

Ulf Rosenqvist
Vd

Jan Forsberg
Driftchef

Eva-Lena Gunningberg
Marknadschef

Susanne Modin
Verksamhetsutvecklare

Ulf Adolfsson
Byggchef

Anna Håkansson
Ekonomichef

Frisk & Stark

Vår livsstil påverkar i stor utsträckning hur vi mår, både på jobbet och hemma. Vår friskvårdsgrupp Frisk & Stark arbetar för att fler medarbetare ska välja en hälsosammare livsstil. Målet är hållbara, friska, starka medarbetare som mår bra, trivs, presterar och utvecklas. Årligen upprättar gruppen en handlingsplan med budget för friskvårdsarbetet som sedan presenteras för Arbetsmiljökommittén.

Må bra - projekt
Frisk & Starks stora satsning 2022 var Må bra-projektet. Projektet togs fram utifrån resultaten från tidigare hälsoenkäter, där både teori och praktik ingår, för att jobba med vardagsbaserade hälsoteman. Målet är att få friska, starka och välmående medarbetare!

Under hela 2022 anordnade Frisk & Stark även gummibandsträningar en gång i veckan samt att alla medarbetare erbjöds introduktion på gymmet och fria startplatser till Stadsloppet.

Sommarutmaning
För att även hålla igång under semestern erbjöds en sommarutmaning, som gick ut på att ett antal gånger i månaden utöva 45-60 minuters sammanhängande kondition- eller styrkeaktivitet, med fina priser. 

Personal och arbetsmiljö

Den övergripande strategin är att ha kompetenta medarbetare som trivs med sitt arbete. Ett gott ledarskap och en medveten strategi kring att utveckla medarbetarskapet är en framgångsfaktor. Medarbetare som trivs och som tycker om sitt jobb gör en fantastisk arbetsinsats. Vi arbetar aktivt med att nå fastighetskoncernens mål att vara en av regionens mest attraktiva arbetsgivare. Kunniga och duktiga medarbetare är bolagens största och viktigaste resurs.

Medarbetare i koncernen
Koncernen hade vid årets utgång 143 tillsvidareanställda, varav 66 män och 77 kvinnor. Dessa fördelar sig på 44 tjänstemän och 99 kollektivanställda.

Sommarjobbare
Den ordinarie personalen har som vanligt haft stor hjälp av sommarjobbare under semestertiden. Sommaren 2022 anställdes ett 20-tal sommarjobbare för att arbeta, framför allt med utemiljön, under fyra till åtta veckor. De har fått ta ansvar för att hålla områden snygga och vid större uppgifter har de gått samman och arbetat i grupper.

Medarbetarenkät

Vartannat år genomförs en enkät bland samtliga medarbetare för att få fram NMI, nöjd medarbetarindex. 2022 genomfördes enkäten och resultatet blev NMI 83 (tidigare 77) med målet NMI 80. Arbetet med att utveckla arbetsplatsen och ledarskapet fortsätter.

Köp och försäljningar

Fastighetskoncernens tre aktiebolag ska vara aktiva aktörer på fastighetsmarknaden. Det innebär att kunna hantera köp, försäljningar, nyproduktion och kanske även rivningar.

Fastighetskoncernen har ägarens uppdrag att förvärva, nyproducera eller omdisponera ytor så att verksamheterna alltid över tid har tillgång till ändamålsenliga lokaler.

Köpta fastigheter Ludvika kommunfastigheter AB 2022
Laritstorp 6:27 (del av) Grängesvallen
Ludvika 5:72, 5:73, Klysgården
Vattenklövern 3, Växthuset
Ludvika 7:10, Entré Ludvika
Morkullan 1, Morkullan
Fredriksberg 16:1, Gästis uthus
Magasinet 1, Sädesmagasinet och Smedsbostaden, Hammarbacken
Ludvika 6:1 (del av) Akvariet
Ludvika 6:1(del av) Gammelgården, Metallgården
Ludvika Gård 1:405, Gräsmossens skjutbana

Köpta fastigheter LudvikaHem AB 2022
Under 2022 köptes inga fastigheter.

Sålda fastigheter Ludvika kommunfastigheter AB 2022
Gonäs 1:151, Gonäs gamla förskola
Fredriksberg 1:22, Tvätten Fredriksberg
Ludvika 3:12, Brohuset

Sålda fastigheter LudvikaHem AB 2022
Tjädern 2 (mark)

Beställningsprocesser

Då Ludvika kommunfastigheter är ägare och förvaltare av näst intill alla kommunala verksamhetslokaler har det varit av stor vikt att lägga fast beställningsprocessen avseende investeringar och projekt i fastigheter. Processen är viktig för att beslut om projektens genomförande, finansiering, omfattning och ändring/tilläggsarbeten mm skall fattas i respektive bolag/nämnd samt med rätt underlag. Nära kopplat till beställningsprocessen finns även viktiga frågor/rutiner avseende hyressättningsprinciper, lokaleffektivisering samt lokalplanering. Arbetet med implementering pågick under 2022 och pågår även under 2023.

Underhållsplaner

Under 2022 pågick ett stort arbetsprojekt med att upprätta tydliga och ändamålsenliga underhållsplaner för alla våra byggnader. Dessa planer visar både det underhållsbehov och den underhållsnivå som finns över tid samt vilket uppdämt behov som finns ackumulerat. Projektet pågår under hela 2023 och 2024.