Google Translate

Translate the page to English. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Hitta på sidan

Om Ludvika kommunfastigheter AB

Ludvika kommunfastigheter ska äga och förvalta fastigheter för att till självkostnadspris tillhandahålla lokaler för kommunens samtliga verksamheter. Bolaget ska förvärva, avyttra, bebygga och förvalta industri- och näringsfastigheter med lokaler för småindustri och tjänsteföretag. Bolaget ska även som moderbolag äga och förvalta aktier i kommunens helägda fastighetsbolag

Vision

Ludvika kommunfastigheters vision Det bästa fastighetsbolaget är ledstjärnan i kontakterna med våra kunder. Vi är en tillgänglig och engagerad serviceorganisation som med rätt kvalitet och nytänkande bygger, anpassar och förvaltar lokaler

Starka värdegrunder

Värdegrunden är vår kompass för att uppnå visionen. Våra värdegrunder ska genomsyra vårt dagliga arbete. De är ledstjärnorna i vårt sätt att bemöta varandra, våra kunder, hyresgäster, lokalnyttjare och samverkanspartners. Våra värdegrunder sammanfattas med de tre ledorden trygghet,
effektivitet
och affärsmässighet.

Fastighetsförvaltning

Under 2022 genomfördes internutbildningar för fastighetsvärdarna. Detta för att personalen skulle få utveckling i sitt arbete, säkra kvalitén på fastighetsskötseln, samt att kunna utföra fler insatser i egen regi. Utbildningarna visade sig vara lyckosamma med ett bra resultat.

Vår skötselplan Förvaltningsåret är en arbetsbeskrivning för våra fastighetsvärdar som redogör för vad som ska göras varje dag, varje vecka och även årsvis. Under året anställdes ytterligare en arbetsledare, detta för att få en extra resurs och en större närvaro bland våra fastighetsvärdar ute i våra fastigheter.

Underhållsplaner

Under 2022 pågick ett stort arbetsprojekt med att upprätta tydliga och ändamålsenliga underhållsplaner för alla våra byggnader. Dessa planer visar både det underhållsbehov och den underhållsnivå som finns över tid samt vilket uppdämt behov som finns ackumulerat. Projektet pågår under hela 2023 och 2024.

Väsentliga händelser under 2022:

 • Förbättring av inomhusklimat i särskolan och förskolan vid Björkås skola
 • Installation av tillagningskök samt matsal på Vasaskolan
 • På Säfsgården har det under året bland annat tillskapats en ny matsal och en ny entré, personalytor har renoverats, till tio stycken lägenheter har uteplatser iordningsställts samt att trinettköken i dessa lägenheter har ersatts av riktiga kök.
 • Rivning av samtliga byggnader, förutom gymnastiksalen, på gamla Marnäs skola samt att en ny undercentral för bland annat fjärrvärme, el och vatten för området har installerats.
 • Framtagande av förstudie för Multiarena Hillängen.

Momentum Fastighet

Det fortsatta arbetet med fastighetssystemet Momentum PM5 pågick under hela året. En viktig del var införandet av nya Mina Sidor, som är en modul kopplat till Momentum, vilket öppnade upp möjligheten för att skapa inloggningskonton till lokalhyresgäster och kommunala verksamheter som då själva kan skicka in sina ärenden digitalt.

Under hösten påbörjades även ett arbete med att inventera skolbyggnader invändigt, detta för att på sikt även kunna bygga in den strukturen i fastighetssystemet vilket leder till enklare dokumentation av underhåll samt ökar möjligheten för att skapa felanmälan i rätt rum i fastigheterna.

För övrigt har arbetet handlat mycket om att fortsätta implementeringen av systemet som arbetsverktyg inom organisationen samt utveckla diverse arbetssätt.

Ny webbplats

På grund av bland annat en ny tillgänglighetslag lanserade vi under 2022 en ny webbplats där alla tillgänglighetskrav uppfylls. I led med en samordnad fastighetsorganisation blev den nya webbplatsen gemensam för alla bolag i koncernen.

Sommargården Öddö

Ludvika kommuns gamla koloni/sommargård ligger strax utanför Strömstad på norra Öddö.
Sommargården består av fem stugor plus en större byggnad med kök/matsal som hyrs ut till både mindre och större sällskap under perioden april-september.

Under 2022 utfördes en renovering och uppfräschning interiört i alla stugor, vilket uppskattades av hyresgästerna. Efter säsongen skickades en enkät ut till de som hyrt stugor och 97% svarade att det var mycket nöjda med sin vistelse.

Klimatinitiativet

Vi deltar i Allmännyttans klimatinitiativ för att aktivt bidra till att hejda klimatförändringarna och leva upp till Parisavtalets ambitioner. Det ska vara status att vara klimatsmart och det ska genomsyra allt vi gör. Klimatinitiativets övergripande mål är en fossilfri allmännytta senast år 2030 och
30 procents lägre energianvändning senast år 2030, jämfört med 2007.

Händelser under 2022:

 • Värmeinjustering på Folkets Hus
 • Värmeinjustering på Ljunghällsgårdarna
 • Driftoptimeringar på Kyrkskolan, Solviksskolan och Stensvedens förskola

Miljö- och klimatsmart

Arbetsgruppen Miljö- och klimatsmart startades upp under 2020, som en del i Klimatinitiativet, och arbetar med miljö- och klimatrelaterade beteendefrågor, både internt och mot våra hyresgäster. Under året har gruppen riktat in sig på fokusområdet vatten, det allra viktigaste vi har. Under året har organisationen blivit uppdelad i olika arbetsgrupper där varje grupp gjort individuella aktiviteter för att ändra antingen vår egen eller våra hyresgästers inställning till vatten. Exempel på aktiviteter är:

 • Införda rutiner i byggprojekt för att främja effektiv vattenanvändning.
 • Gåvor till en förskola med pedagogiskt material som handlar om vatten.
 • Införda rutiner i drift för att effektivare hitta och stoppa vattenläckor.
 • Föreläsning om vattenvård.
 • Julklapp till bolagens och kommunens personalrum med vattenkunskap.
 • Event och utdelning av informationsmaterial med fokus på vatten i ett bostadsområde

Vi arbetar nu för att kunna införa detta på fler ställen i organisationen. Dessutom har vi under 2022 infört riktlinjer för lagerhållning av material för att kunna minska resursslöseriet.

Vårt mål är att:

 • All oljeeldning kommer att tas bort, även sådan som är komplement till pelletspannor, för att få helt fossilfri värme.
 • Vår Driftavdelning ska satsa på spetskompetenser som gör att vi kan tänka som ”energijägare” för att optimera de tekniska anläggningarna och vi kommer successivt att göra energibesiktningar på fastigheter.
 • Vi följer upp energianvändning och utsläpp för att tydligt se vår utveckling.

Minst 35 miljoner kommer under sju år framåt investeras i energiprojektet Klimatinitiativet.

Byggprojekt

De byggprojekt som presenteras här har antingen pågått och avslutats under 2022 eller påbörjats 2022 men fortlöper under 2023. Förutom dessa har det under året pågått ett stort antal mindre byggprojekt.

Byggprojekt 2022 (avslutade)

Ombyggnad av ventilation i kök, Hillängens förskola
Nytt klimatarkiv, Jakobina gruvstuga
Moduler i form av klassrum, Vasaskolan och Knutsbo skola
Utredning inomhusmiljö i skola och förskola, Björkås
Ombyggnation till förskola, f.d. Seco Tools
Fasadmålning och lagning av puts, gamla skolan Sunnansjö
Renovering av ytskikt storkök, Solgärdet Sunnansjö
Putsning fasad och takbyte, Jakobina lave
Nytt golv och underhållsarbete i duschrum och bastu, Sporthallen
Renovering befintligt kök, Ängsgården
Renovering av klassrum, Fredriksbergs skola Hus A-B
Renovering av stugorna på Öddö
Utomhusmiljö i form av asfaltering mm, Högbergsskolan
Rivning, f.d. Marnässkola
Ny infrastruktur (vatten, värme, el), gymnastikhallen f.d. Marnässkola
Kompressor till kökskyla, Stallbackens förskola
Åtgärder på vattendistribution samt lagning av kulvert, Nyhammars skola
Extern kökskyla, Saxdalens förskola
Byte av yttertak, Vasaskolan

Påbörjade, men ej avslutade projekt 2022

Multiarena Hillängen, Marnäs
Lekutrustning, Saxsdalens förskola
Utemiljö skolgård, Högbergsskolan
Fasadrenovering, Jakobina gruvstuga
Lagning av fasad, Gruvkontoret Grängesberg
Målning och uppfräschning äldreboende, Ängsgården
Målning av yttertak, gymnastiken Högbergsskolan
Återställning av innergård/trädgård, Lorensberga skola
Underhållsarbete bastu och förrum, romerska avdelningen Sporthallen
Renovering av golv i kök, Biskopsnäsets förskola
Byte av styr- och reglerutrustning, Solgärdet
Reparation av kylmaskin, Grängesvallen
Nytt kök och matsal, Vasaskolan
Ny reception, Folkets hus
Lokalanpassning, gymnasiesärskolan vid Högbergsskolan
Lokalanpassning till annan boendeform, Säfsgården
Ny entré samt anpassning till förskolelokal, kapellet Saxdalen
Utökning av demensplatser, Granliden och Solgärdet
Energiåtgärder, Säfsgården
Ny utformning av hämta-lämna och parkering, Sörviks skola/förskola
Byte av yttertak, Saxdalens förskola
Utredning byte av vattenrutschbana, Sporthallen