Google Translate

Translate the page to English. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Hitta på sidan

Om LudvikaHem AB

LudvikaHem har till föremål för sin verksamhet att inom Ludvika kommun förvärva, äga, bebygga, förvalta, förädla och försälja fastigheter och tomträtter med bostadslägenheter och därtill hörande kollektiva anordningar samt även med lokaler i de fall lokalerna utgör en mindre del av dessa fastigheter.

Vision

LudvikaHems vision Det bästa boendet är ledstjärnan i kontakterna med alla våra kunder. Alla kundgrupper ska uppleva sitt boende som det bästa valet. Funktionellt och servicemässigt, men även med avseende på trygghet, säkerhet och kvalitet.

Starka värdegrunder

Våra värdegrunder ska genomsyra vårt dagliga arbete. De är ledstjärnorna i vårt sätt att bemöta varandra, våra kunder, hyresgäster, lokalutnyttjare och samverkanspartners. Våra värdegrunder sammanfattas med de tre ledorden trygghet, effektivitet och affärsmässighet

Fastighetsförvaltning

Under 2022 genomfördes internutbildningar för fastighetsvärdarna. Detta för att personalen skulle få utveckling i sitt arbete, säkra kvalitén på fastighetsskötseln, samt att kunna utföra fler insatser i egen regi. Utbildningarna visade sig vara lyckosamma med ett bra resultat.

Vår skötselplan Förvaltningsåret är en arbetsbeskrivning för våra fastighetsvärdar som redogör för vad som ska göras varje dag, varje vecka och även årsvis. Under året anställdes ytterligare en arbetsledare, detta för att få en extra resurs och en större närvaro bland våra fastighetsvärdar ute i våra fastigheter.

Underhållsplaner

Under 2022 pågick ett stort arbetsprojekt med att upprätta tydliga och ändamålsenliga underhållsplaner för alla våra byggnader. Dessa planer visar både det underhållsbehov och den underhållsnivå som finns över tid samt vilket uppdämt behov som finns ackumulerat. Projektet pågår under hela 2023 och 2024.

Sedan tidigare finns det underhållsplan för det inre underhållet på LudvikaHem och en budget att förhålla sig till. Genom att prioritera och fördela underhållsresurserna till rätt plats vid rätt tidpunkt, får vi bästa ekonomin på fastigheterna och i ett första skede handlar det om akuta insatser såsom stamrenoveringar, för att minimera vattenskador.

Väsentliga händelser under 2022:

 • Bolaget har under 2022 utfört underhåll och reparationer för 49,7 Mkr. Reparationskostnaderna blev lägre på vattenskador än väntat.
 • Under året har arbete med stamrenovering på Grågåsvägen 8 i Marnäs fortlöpt och under december månad var projektet klart. Arbetet har bland annat inneburit relining av avloppsstammar samt renovering av vissa badrum. I samband med stamrenoveringen byttes även fönster på delar av byggnaden.
 • Projektet Energy Matching färdigställdes under året. Energy Matching är ett projekt som genomförts med stöd av EU-bidrag och innebär energieffektiviseringar.
 • I centrum byggdes en lokal om och renoverades för en ny restauranghyresgäst. Det installerades en ny ventilationsanläggning och i övrigt anpassades lokalen efter verksamhetens önskemål.

Stamrenovering på Grågåsvägen

Hela 2022 pågick arbetet med stamrenovering på Grågåsvägen 8 i Marnäs och under december månad var projektet klart. Arbetet innebar bland annat relining av avloppsstammar samt renovering av vissa badrum. I samband med stamrenoveringen byttes även fönster på delar av byggnaden.

Byggprojekt

De byggprojekt som presenteras har antingen pågått och avslutats under 2022 eller påbörjats 2022 men fortlöper under 2023 samt att det är de största projekten. Förutom dessa har det under året pågått ett stort antal mindre byggprojekt.

Avslutade projekt 2022
Energy Match, EU-projekt solceller, Sunnansjö
Bandtäckt takplåt, Tre Krokars gata 10
Takplåt och nytt papptak, Krusbärsgården
Stödmur, Furuborgsvägen 7
Yttertak och renovering av skorsten, Gamla Nåsvägen 1 A-D
Större bod för sopkärl, Storgatan 30
Fasadreparation och målning av termogarage, Biskopsvägen 9
Trapphusmålning och belysning, Köpmansgatan 3 A-B
Trapphusmålning och belysning, Prästgårdsgatan 13 A
Tvättstugerenovering, Grågåsvägen 8
Byte av yttertak och nytt tegel, Vasalunden 3 A-B
Ombyggnation lokal, Carlavägen 2
Köpmansgatan 13 ombyggnation hemtjänsten
Solvägen 1 A-D byte yttertak
Byte låssystem, Såningsmannen och Rödhaken
Laddinfrastruktur, Videvägen 7

Påbörjade, men ej avslutade projekt 2022
Grågåsv. 8, Stamrenovering
Centralgarage Terassbjälk och innegård, Köpmansgatan/Vasagatan.
Utbyte av virke samt målning av fasad, Grottvägen 4 A-E och Stigbergsgatan 2
Takavvattning samt åtgärd av marklutning, Lingongården 11-18
Trapphusmålning och belysning, Storgatan 30 A
Byte av värmeväxlare, Lingongården
Vattenskada badrum, Laggarudden
Reparation och tvätt av fasadplattor, Carlavägen 2 A-B
Byte passersystem vid hemsjukvården, Skogsrundan 4
Upprustning lokal, Storgatan 28
Ombyggnation av förråd till konferensrum, Köpmansgatan 2
Installation ILOQ låssystem, ett antal fastigheter
Färdigställande samt återstående regleringar (etapp 1), Laggarudden
Stamrenovering och andra åtgärder, Köpmansgatan 15
Fönsterbyten på ett antal våningar, Grågåsvägen 8
Ventilationsprojekt, ett antal fastigheter i Marnäs
Byggnation av väderskydd, Kolbottenvägen

Ny lokalhyresgäst i centrum

I centrum byggdes en lokal om och renoverades för en ny restauranghyresgäst. Det installerades en ny ventilationsanläggning och i övrigt anpassades lokalen efter verksamhetens önskemål. I oktober var projektet klart.

Momentum Fastighet

Det fortsatta arbetet med fastighetssystemet Momentum PM5 pågick under hela året. En viktig del var införandet av nya Mina Sidor, som är en modul kopplat till Momentum, vilket öppnade upp möjligheten för att skapa inloggningskonton till lokalhyresgäster och kommunala verksamheter som då själva kan skicka in sina ärenden digitalt.

Arbetet med att få in yttre underhåll i fastighetssystemet har under året fortsatt. För att inventera underhållet upphandlades en konsult.

För övrigt har arbetet handlat mycket om att fortsätta implementeringen av systemet som arbetsverktyg inom organisationen samt utveckla diverse arbetssätt.

Klimatinitiativet

Vi deltar i Allmännyttans klimatinitiativ för att aktivt bidra till att hejda klimatförändringarna och leva upp till Parisavtalets ambitioner. Det ska vara status att vara klimatsmart och det ska genomsyra allt vi gör. Klimatinitiativets övergripande mål är en fossilfri allmännytta senast år 2030 och 30 procents lägre energianvändning senast år 2030, jämfört med 2007.

Händelser under 2022:

 • Värmeinjustering på Folkets Hus
 • Värmeinjustering på Ljunghällsgårdarna
 • Driftoptimeringar på Kyrkskolan, Solviksskolan och Stensvedens förskola

Miljö- och klimatsmart

Arbetsgruppen Miljö- och klimatsmart startades upp under 2020, som en del i Klimatinitiativet, och arbetar med miljö- och klimatrelaterade beteendefrågor, både internt och mot våra hyresgäster. Under året har gruppen riktat in sig på fokusområdet vatten, det allra viktigaste vi har. Under året har organisationen blivit uppdelad i olika arbetsgrupper där varje grupp gjort individuella aktiviteter för att ändra antingen vår egen eller våra hyresgästers inställning till vatten. Exempel på aktiviteter är:

 • Införda rutiner i byggprojekt för att främja effektiv vattenanvändning.
 • Gåvor till en förskola med pedagogiskt material som handlar om vatten.
 • Införda rutiner i drift för att effektivare hitta och stoppa vattenläckor.
 • Föreläsning om vattenvård.
 • Julklapp till bolagens och kommunens personalrum med vattenkunskap.
 • Event och utdelning av informationsmaterial med fokus på vatten i ett bostadsområde

Vi arbetar nu för att kunna införa detta på fler ställen i organisationen. Dessutom har vi under 2022 infört riktlinjer för lagerhållning av material för att kunna minska resursslöseriet.

Vårt mål är att:

 • All oljeeldning kommer att tas bort, även sådan som är komplement till pelletspannor, för att få helt fossilfri värme.
 • Vår Driftavdelning ska satsa på spetskompetenser som gör att vi kan tänka som ”energijägare” för att optimera de tekniska anläggningarna och vi kommer successivt att göra energibesiktningar på fastigheter.
 • Vi följer upp energianvändning och utsläpp för att tydligt se vår utveckling.

Minst 35 miljoner kommer under sju år framåt investeras i energiprojektet Klimatinitiativet.

Matavfallsinsamling

Under 2022 färdigställdes arbetet med tvåfraktioner i alla våra bostäder, vilket innebär att alla våra hyresgäster nu kan sortera ”matavfall” och ”restavfall”. Även uppstart med att förbereda inför en utökning av flerfraktioner (FNI) pågick, detta i samarbete med WBAB. Senast 2026 kommer det finnas flerfraktioner för avfallshantering till våra byggnader.

Under året har även en uppföljning av funktionen av nya avfallshanteringen genomförts och vi ser att det krävs ytterligare resurser för att få allt att fungera (Gjordes bara på Vasalunden vinter 2023). Det handlar bland annat om information till hyresgäster samt kontroller och logistik för upphämtning. Detta är något vi kontinuerligt måste arbeta med då hyresgäster flyttar och nya flyttar in.

Av matavfallet produceras biogas som är ett miljövänligare alternativ till fossila bränslen. Två kilo matavfall gör att en bil kan köras fyra kilometer. När matavfall omvandlas till biogas bildas också biogödsel, en näringsrik produkt som kan användas till att gödsla åkrar.

Vakanta lägenheter

Vakansgraden var som högst i juli med 230 lägenheter för att i slutet av året sjunka till 189. Orsaken till minskningen beror framförallt på Hitachis rekryteringar, vilket har bidragit till en inflyttning till kommunen. Trenden med en nedåtgående vakansgrad har fortsatt under 2023.

Liksom 2021 var det under 2022 flest vakanta lägenheter i Marnäs och på Ludvika gård, medan det i centrum och på Högberget var balans under året.

Ny webbplats

På grund av bland annat en ny tillgänglighetslag lanserade vi under 2022 en ny webbplats där alla krav uppfylls. I led med en samordnad fastighetsorganisation blev den nya webbplatsen gemensam för LudvikaHem och Ludvika kommunfastigheter.

Kampanjer

För att sänka vakansgraden gjordes under året ett antal marknadsföringsinsatser, bland annat en ungdomskampanj och en sommarkampanj där hyresrabatter erbjöds. Utfallet av båda kampanjerna blev lyckade.

Vi stödjer sociala projekt och ungdomsidrotten

Under 2022 har fler sociala insatser arrangerats runt om i kommunen under året. Sociala insatser och projekt är en viktig del i att skapa en inkluderande kommun och genom ett nära samarbete med Hyresgästföreningen har cykelverkstad, läxhjälp, tvättstugebibliotek, nattfotboll, sommarfest samt boskola och informationsträffar arrangerats. I samarbete med socialförvaltningen har vi även en boendestödjare anställd för att arbeta i kommunens bostadsområden, detta för att skapa ordning och trygghet i våra bostadsområden.

 • Andra sociala insatser som vi stödjer:
 • Disponentparken i Grängesberg (ett arbetsintegrerade socialt företag som sysselsätter 13 personer på heltid). För mer information, se disponentparken.com.
 • Gamla skolan i Saxdalen där olika föreningar får låna lokaler.
 • Föreningen Teaterslaget får subventionerad hyra.

Ungdomsidrotten är viktig för oss, barn som bor i våra bostadsområden ska kunna utöva sin sport oavsett ekonomiska och sociala förutsättningar. Därför sponsrar vi runt om i kommunen många olika sorters idrotter, tex hockey, fotboll, handboll etc.

NKI

Resultatet på vår kundundersökning, som gjordes under året, visar på ett nöjd kund-index NKI 75, vilket motsvarar ett medelvärde på 3,76 på en 5-gradig skala. Service och bemötande fick högst betyg, liksom trivsel och trygghet. Hyresgästerna får ett trevligt bemötande av fastighetsvärdar och vid felanmälan, vilket är glädjande.

Resultatet, synpunkter och åsikter hjälper oss i vårt arbete att bli en ännu bättre hyresvärd. Att få ännu fler nöjda kunder och nå målet NKI 80 kräver ett långsiktigt arbete som är hållbart över tid.